Nieuwe opdracht voor CycleSpaces

13 feb 2017 – Nieuwe opdracht voor CycleSpaces

In samenwerking met de Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit gaat Atlantis Games voor de gemeente Schiedam de virtuele wereld van de fiets simulator aanpassen en aanvullen voor een onderzoeksproject binnen deze gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Welk effect hebben de kunstmatige barrières in de A20 zone en stationsomgeving op de fietsbeleving tussen Schiedam Noord en Zuid en wat voor impact hebben verschillende inrichtingsmogelijkheden van kunstmatige barrières op de fietsbeleving?

AtlantisGames_CycleSpacesBreda_03

Doel van het project
Het inzetten van kennisinnovaties om de impact van kunstmatige barrières op de fietsbeleving in Schiedam inzichtelijk te maken en verschillende ontwerpmogelijkheden voor kunstmatige barrières in Virtual Reality te toetsen op inwoners van Schiedam en uit het project generieke lessen te halen voor het Slimme & Gezonde Stad programma.

Bijdrage project aan SGS-ambities
– Het project brengt Schiedam als pilotstad verder binnen de doelen van Slimme Gezonde Stad
– Het project geeft inzicht in de mogelijke toepassing van innovatieve technieken, zoals Virtual Reality voor experimenten, planvorming en burgerparticipatie
– Het programma SGS past de kennis en ervaring (lessons learned) toe in de andere pilots en bij de kennisoverdracht naar andere steden.

In afstemming met de gemeente Schiedam, Rijkswaterstaat en Atlantis Games B.V. worden de te toetsen ontwerpmogelijkheden nader bepaald. Hierin wordt het vraagstuk rondom de Poldervaart (vernauwing tunnel door draagconstructie) expliciet meegenomen. Het vraagstuk rondom Parkweg zal als ontwerpopgave voorgelegd worden aan Urban Design studenten en zal niet onderdeel worden van de VR omgeving gezien de (eind)fase waarin het Parkweg project zich bevindt.

Vanuit Overschieseweg vraagstuk zal de inrichtingsmogelijkheid met of zonder auto en verschillende kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte centraal staan. Ervaring leert dat door onderling te overleggen en fase 1 te doorlopen de benodigde ontwerpmogelijkheden verder uitkristalliseren. Eindresultaat is een VR omgeving met verschillende inrichtingsmogelijkheden.