Nieuw project: Pilot Connected Monuments

30 juni – Vanaf juli dit jaar start het nieuw project in opdracht van de grote kerk Breda, Connected Monuments©. Het project Connected Monuments© heeft tot doel de Europese geschiedenis en de daarbij behorende kunstwerken, monumenten en ander erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken. Connected Monuments© streeft naar een wereldwijd netwerk van monumenten, kunstwerken en erfgoed die digitaal met elkaar zijn verbonden via thematische lijnen.

Bezoekers kunnen via deze themalijnen van het ene monument virtueel doorlopen naar een ander stuk erfgoed. Door gebruik te maken van eigentijdse presentatievormen zoals gamification en digitale sociale platformen kan het publiek de informatie naar eigen keuze beleven, delen en verbinden. Enerzijds, waar dan ook ter wereld, via internet, anderzijds met een smartphone of tablet wanneer je fysiek op de bijzondere plek bent.

 

PILOT

Grote Kerk

Omdat Connected Monuments© veelomvattend is op verschillende niveaus -technologisch, organisatorisch, financieel en topografisch- starten we met een pilotproject op lokaal niveau. Als vertrekpunt is gekozen voor een monument van waaruit diverse aansprekende verbindingen zijn te maken naar plaatsen in Breda (en later in Brabant, Nederland en Europa): de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda.

 

Themalijn Van Gogh

De opa van Vincent van Gogh predikte vanaf 1822 enkele jaren vol hartstocht in de Grote Kerk van Breda. Vandaaruit kunnen we uitwaaieren naar diverse plaatsen in Breda (en later Etten-Leur, Nuenen, Helvoirt en Zundert). In Zundert en Etten-Leur woonde het gezin Van Gogh. Maar je komt, in toekomstige releases, ook op andere plaatsen terecht waar je deelgenoot wordt van het leven van Vincent: als kunsthandelaar in Nederland en Engeland, lekenprediker in België en uiteindelijk als kunstenaar in Nederland en Frankrijk.

 

Uitwerking pilot

Het idee is om vanuit de themalijn Van Gogh via verschillende monumenten een verhaal te schetsen over het leven van Vincent Van Gogh en zijn familie in Breda (en later in Brabant). De inhoud van dit verhaal wordt op diverse manieren ingevuld:

-AV producties

-printed media

-historisch materiaal in alle vormen

-animaties

-(mini) games

-augmented reality

-2D/3D mogelijkheden

 

De pilot wordt ontwikkeld in een consortium van een aantal organisaties:

-Grote Kerk Breda (opdrachtgever)

-Van Gogh Huis Zundert ( kennis )

-Gemeente Breda (funding)

-Eclipse AV (audio/visueel content, story, trailer)

-Atlantis Games (game / app)

 

De laatste 2 bedrijven zijn tevens lid van Breda, City of Imagineers.

 

 

gkb

 

June 30th – This July a new project start commissioned by the big church in Breda; Connected Monuments. The goal of Connected Monuments is to make the European history and the artworks, monuments and other heritage accessible for a broad audience. Connected Monuments aims at a network of monuments, artworks, and heritage which is digitally connected via themes.

Visitors can, in a virtual way, via these themes walk from one piece of heritage to another. By making use of innovative ways of presentation like gamification and digital social media the vsisitor can experience the information in their own way and share and connect it. Both, everywhere in the world, via internet and with a smartphone or tablet when you are physically present on the special location.

 

PILOT

Grote Kerk Breda

Because of the fact that Connected Monuments is very extensive on different levels-technological, organisational, financial and topographic- we start with a pilot on a local level in the city of Breda. We start at the “Grote Kerk” in Breda, a monument from which we can make connections to other places in Breda (and later in Brabant, Holland and Europe).

 

Theme Van Gogh

The grandfather of Vincent van Gogh preached passionately from 1822 for some years in the Grote Kerk in Breda. From there we can connect to other locations in Breda (and later Zundert, Nuenen, Helvoirt and Etten-Leur). The Van Gogh family lived In Zundert and Etten-Leur. These places will be connected in future releases of the game, togther with places in the UK, Belgium and France.

 

Development of the pilot

The idea of the pilot is to tell a story via the Van Gogh theme about the life of Vincent Van Gogh and his family in Breda (and later in Brabant). The content of this story will be realised in various ways:

-AV productions

-printed media

-historical material in all kind of forms

-animations

-(mini) games

-augmented reality

-2D/3D possibilities

 

The pilot will be developed in a collaboration with a number of local organisations:

-Grote Kerk Breda (project owner)

-Van Gogh Huis Zundert ( Van Gogh knowledge )

-Gemeente Breda (funding)

-Eclipse AV (audio/visual content, story, trailer)

-Atlantis Games (game / app)

 

The last 2 companies are member of Breda, City of Imagineers.