Maritime Spatial Planning 2050

In samenwerking met Rijkswaterstaat ontwikkelt Atlantis Games de game MSP Challenge 2050 (Maritime Spatial Planning).

Het doel van de MSP Challenge 2050 is dat de spelers, middels een simulatie game, meer inzicht krijgen in de gevolgen van het maken van bepaalde beslissingen in ruimte en tijd. Spelers moeten plannen en uitvoeren op zee en het kustgebied. Binnen het spel zien alle spelers dezelfde zee en kunnen zij plannen binnen de eigen (economische) zone. Gevolgen worden berekend over de hele zee. Gevolgen worden berekend op basis van regels uit de ‘echte’ wereld. Op de achtergrond zit een versimpeld voedselmodel ‘Ecopath’ en een oorzaak/gevolg systeem die alle invloeden uitrekent van de plannen. De gevolgen worden inzichtelijk gemaakt door veranderingen op de kaart en door een dashboard met indicatoren.

De game wordt real time gespeeld; het tijdscomponent speelt in de MSP Challenge 2050 een belangrijke rol. De MSP Challenge 2050 is een multi-player serious game die het planningsproces gebruikt om de (lange termijn) invloed/gevolgen van beslissingen die gemaakt worden duidelijk te maken.

Atlantis Games BV gaat samen met de MSP partners de game verder uitbreiden:

  1. Verhoging van de spelbeleving/interactie – de speler krijgt meer en betere feedback over de gevolgen van zijn beslissing. De grafieken geven spel realistische resultaten, zijn toegankelijk en aantrekkelijk voor de speler.
  2. Uitbreiding van de inhoud van het spel – uitbreiding van het rekenmodel voor het ecosysteem met visserij aspecten aan de hand van een bestaand visserijmodel (in de toekomst zullen meerdere modellen geïmplementeerd worden)

Meer informatie vind u hier.

Eind 2012 is de TU Delft, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, gestart met een opvolger van de MSP Challenge 2011, een simulatie game genaamd Maritime Spatial Planning Challenge 2050.

Het afgelopen jaar is de MSP Challenge 2050 meerdere keren gespeeld, zowel in internationaal verband als in nationaal verband. Hierbij waren circa 25 MSP experts aanwezig uit verschillende landen (Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken, Ierland, Engeland, Polen, Estland, Zweden, Canada). De aanwezigen waren enthousiast over de game.

logo signaturegameslogobarmlogo_rijkswaterstaat

The goal of MSP Challenge 2050 is to give the players more insight in the consequences of making certain decisions in space and time by means of a simulation game. Players have to plan and execute on sea and the coastal area. Within the game the players see the same sea and they can plan within their own (economic) area. Consequences are calculated for the whole sea and are calculated on basis of rules of the “real” world. In the background a simplified food model “Ecopath” is used and a cause/result system which calculates all the influences of the plans. The consequences are visualized by changes on the virtual map and a dashboard with indicators.

The game is played real-time; the component “time” plays an important role in the game. MSP 2050 is a multi-player serious game which uses the planning process to visualize long term influences/consequences of decisions.

Atlantis Games BV and all the MSP partners is going to bring more functionality into the game:

  1. Increase the game experience and interaction; the player gets more and better feedback of the consequences of decisions made. The graphics will give the game more realistic results, are more accessible and more attractive for the player
  2. Extension of the functionality of the game by implementing a calculation model on basis of an existing fishing model (in future more models will be implemented)

For more information click here

End 2012 the Technical University of Delft started with the follow up of MSP 2011, a simulation game named Maritime Spacial Planning 2050.

The past year MSP 2050 has been played several times both national as well as international. Some 25 experts from various countries (France, Sweden, Germany, Denmark, Ireland, England, Poland, Estland, Belgium, Canada) were very enthusiastic about the game.